Κυριακή, 8 Απριλίου 2012

Αναγνώριση σπουδών και επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων κολλεγίων

Πρώτα από όλα, πρέπει να έχουμε στο νου μας ότι τα Κολλέγια δεν δίνουν πτυχία. Δίνουν απλές βεβαιώσεις σπουδών (ίδιας ισχύος με τα εδεικτικά των φροντιστηρίων αγγλικών...), που δεν αναγνωρίζονται πουθενά. Αυτό το οποίο προσφέρουν είναι προγράμματα σπουδών σε συνεργασία με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Συνεπώς, όταν αναφερόμαστε σε πτυχίο κολλεγίου εννοούμε το πτυχίο από το συνεργαζόμενο με το κολλέγιο πανεπιστήμιο.


Ακολουθεί ο ορισμός του Κολεγίου και οι βασικές αρχές που διέπουν την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των αποφοίτων κολλεγίων:
Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3696/2008 (ΦΕΚ 177 Α΄) «Ίδρυση και λειτουργία Κολλεγίων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 45 του ν. 3848/2010 (Α΄71) και αντικαταστάθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ7 της παραγράφου Θ του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016 –Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσμου Πλαισίου Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2013-2016» (ΦΕΚ 222 Α΄) και τoάρθρο 30 του ν. 4111/2013(ΦΕΚ 18 Α΄) ορίζει:

«1. α. Τα Κολλέγια είναι πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, που παρέχουν κατ’ αποκλειστικότητα σπουδές βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν, οι οποίες οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών.
β. Επίσης περιλαμβάνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία (κολέγια) πάροχοι υπηρεσιών μη τυπικής μεταλυκειακής εκπαίδευσης και κατάρτισης, τα προγράμματα σπουδών των οποίων οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού ορίζονται οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης.
γ. Τα πτυχία, οι τίτλοι, οι βεβαιώσεις, τα πιστοποιητικά σπουδών και οποιασδήποτε ονομασίας βεβαίωση που χορηγούν τα κολλέγια των στοιχείων α’ και β’ της παρούσας παραγράφου δύνανται της αναγνώρισης επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ανώτατης εκπαίδευσης του ελληνικού συστήματος τυπικής εκπαίδευσης σύμφωνα με την διαδικασία και τις προϋποθέσεις της Θ.16 της παρούσης.»

Σύμφωνα με την ανωτέρω διάταξη με άδεια Κολλεγίου (όπως μετονομάστηκαν τα Κέντρα Μεταλυκειακής Εκπαίδευσης) παρέχονται εκπαιδευτικές υπηρεσίες κατ’ αποκλειστικότητα βάσει συμφωνιών πιστοποίησης (validation) και δικαιόχρησης (franchising) με ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής, αναγνωρισμένα από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα που εδρεύουν. Οι σπουδές που παρέχονται στο ανωτέρω πλαίσιο οδηγούν σε πρώτο πτυχίο (bachelor) τουλάχιστον τριετούς διάρκειας σπουδών και φοίτησης ή μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών. Περαιτέρω με άδεια Κολλεγίου παρέχονται και προγράμματα σπουδών, τα οποία οδηγούν σε μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών, εφόσον αυτά τα συγκεκριμένα προγράμματα σπουδών έχουν πιστοποίηση (accreditation) από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Οι διεθνείς οργανισμοί πιστοποίησης ορίστηκαν με τη με αρ. 151668/ΙΑ/3-12-2012 ( ΦΕΚ 3324 Β΄) απόφαση, όπως τροποποιήθηκε με τη με αρ. 94538/ΙΑ/15-7-2013 (ΦΕΚ 1785 Β΄) και ισχύει είναι οι κάτωθι:

 • Association to Advance Collegiate Schools of Business (A.A.C.S.B.)
 • Accreditation Board for Engineering and Technology (A.B.E.T.)
 • North Central Association of Colleges and Schools (N.C.A.).
 • Association of MBAs (A.MBA.).
 • E.F.M.D. (European Foundation for Management Development) Programme Accreditation System (E.P.A.S.).
 • European Quality Improvement System (E.QU.I.S.).
 • New England Association of Schools and Colleges (N.E.A.S.C.).
 • American Bar Association (A.B.A.).
 • American Dental Association (A.D.A.).
 • National Association of Schools of Art and Design (N.A.S.A.D.).
 • National Association of Schools of Music (N.A.S.M.)
 • Scottish Qualifications Authority (SQA)